ท่อเหล็กกล้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆคือ ท่อเชื่อมตะเข็บ และท่อไร้ตะเข็บ

1. ท่อเชื่อมตะเข็บ
ท่อชนิดนี้ผลิตโดยการนำแผ่นเหล็กมาม้วน-เชื่อม ซึ่งวิธีการม้วนทำได้ทั้งม้วนตามแนวยาว หรือม้วนแบบ Spiral
ท่อเชื่อมตะเข็บแบ่งตามวิธีการเชื่อมดังต่อไปนี้
Electric Resisstance Welding (ERW) เป็นวิธีการเชื่อมตะเข็บท่อโดยอาศัยแรงอัดในขณะที่ตะเข็บหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าแล้วจึงกดอัดให้ตะเข็บติดกัน ท่อที่ผลิตด้วยวิธีนี้จะมีตะเข็บตรงในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการให้ความร้อนบริเวณตะเข็บท่อด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าความถี่สูง
ซึ่งสามารถควบคุมความร้อนได้ดีกว่าแบบ ERW แต่ถึงอย่างไรก็ตามในวงการผลิตท่อยังคงกล่าวถึงท่อที่เชื่อมตะเข็บด้วยวิธีการ HFI ว่าท่อ ERW เช่นเดิม
Butt Welding (BW) หรือ Continuous Butt Welding (CBW) เป็นวิธีการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัดในขณะ
ที่ตะเข็บร้อนแดงด้วยความร้อนจากเตาเผา จากนั้นป้อนแผ่นเหล็กผ่านเตาเพื่อทำการให้ความร้อนโดยแผ่นเหล็ก
จะได้รับความร้อนทั่วทั้งแผ่น จากนั้นค่อยๆ ม้วนเหล็กแผ่นให้เป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านลูกรีด
หลายแท่นแล้วจึงกดอัดให้ตะเข็บติดกัน ท่อที่ผลิตด้วยวิธีนี้จะมีตะเข็บตรง
Electric Fusion Welding (EFW) เป็นกระบวนการเชื่อมที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการอาร์คบริเวณแนวเชื่อมให้
หลอมละลายติดกัน โดยอาจใช้ลวดเชื่อมหรือไม่ใช้ก็ได้ กระบวนการเชื่อมมีทั้งแบบตะเข็บตรงและตะเข็บ Spiral

2. ท่อไร้ตะเข็บ
ผลิตจากแท่งเหล็กซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้แท่งเหล็กหน้าตัดกลม วิธีการผลิตเร่มจากการให้ความร้อนแท่งเหล็กที่อุณหมูมิประมาณ 1230 องศาเซลเซียส จากนั้นแท่งเหล็กที่ร้อนแดงจะถูกหมุนและดึงด้วยลูกรีดผ่านแท่งทะลวง ลูกรีดจะดึงให้เนื้อโลหะไหลผ่านแท่งทะลวงทำให้เกิดเปลือกท่อกลวงขึ้น หลังจากนั้นจะให้ความร้อนอีกครั้งแล้วจึงรีดท่อโดยมี Support Bar อยู่ด้านใน เพื่อปรับขนาดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาของผนังที่ต้องการ ซึ่งการรีดขั้นสุดท้ายมีทั้งรีดร้อน / รีดเย็น รีดทั้งท่อเชื่อมตะเข็บและท่อไร้ตะเข็บ