ปัญหาการใช้สลิงไม่เหมาะสมกับรอกหรือเครน

By | June 6th, 2018|Tips|

ลวดสลิงเส้นใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าลวดสลิงเส้นเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงจะต้องพอดีกับขนาดร่องรอก และจะต้องมีความยืดหยุ่นทีพอเหมาะ โดยดูจากค่า minimum bend radius