สแตนเลส 310

By | August 18th, 2013|Tips|

สแตนเลส 310 เป็นสแตนเลสที่อยู่ในกลุ่มออสเตนิติก (Austenitic) (แม่เหล็กดูดไม่ติด) ซึ่งสแตนเลสที่อยู่ในกลุ่มนี้ ก็ได้แก่สแตนเลส