ปัญหาการใช้สลิงไม่เหมาะกับรอก เครน

ลวดสลิงเส้นใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าลวดสลิงเส้นเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงจะต้องพอดีกับขนาดร่องรอก และจะต้องมีความยืดหยุ่นทีพอเหมาะ โดยดูจากค่า minimum bend radius ของสลิง

หลักการคือ สลิงยิ่งเส้นใหญ่ ก็จะมีค่า minimum bend radius มากขึ้นตามไป ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำลวดสลิงที่มีขนาดใหญ่ไปใช้แทนลวดสลิงที่มีขนาดเล็กกว่าได้ทันทีในระบบรอกหรือเครน ถึงแม้ว่าลวดสลิงขนาดใหญ่ขึ้นจะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเนื่องจากลวดสลิงเส้นใหญ่อาจจะมีค่า minimum bend radius มากเกินกว่าที่ตัวลูกรอกจะทำงานได้ ซึ่งจะทำให้สลิงงอมากเกินไป เพิ่มความล้าให้กับสลิง และทำให้ลวดสลิงมีอายุการใช้งานสั้นลงในที่สุด

ใช้ลวดสลิงเล็กหรือใหญ่ไปกับร่องรอก
หากลวดสลิงมีขนาดไม่เหมาะกับร่องรอก ซึ่งอาจจะใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป จะทำให้น้ำหนักบนตัวสลิงจะไม่ได้รับการกระจายลงผิวสัมผัสกับร่องรอก จะทำให้เกิดการล้าได้มากขึ้น
– ลวดสลิงเล็กไปจะทำให้สลิงแบนลง
– ลวดสลิงใหญ่ไปจะทำให้รอกกัดสลิง