มาตรฐานขนาดท่อและความหนาผนังท่อที่ใช้งานกันอยู่ในอยู่ในปัจจุบัน มักสร้างความสับสนให้กับผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น มักจะมีคำถามว่าทำไมท่อ NPS 3 จึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.5 นิ้ว แทนที่จะเป็น 3 นิ้ว ? ความหนา ของผนังท่อกำหนดด้วย Sch 40 เทียบกับ Standard (STD ) ต่างกันอย่างไร ประวัติตวามเป้นมาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะช่วยให้เข้าใจที่มาของมาตรฐานการกำหนดขนาดท่อได้ดีขึ้น

ในยุคแรก ระบบที่ใช้ในการกำหนดขนาดท่อมีชื่อว่า Iron Pipe Size (IPS) ซึ่งได้กำหนดขนาดท่อโดยอ้างอิงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณของท่อ ส่วนความหนาของท่อถูกกำหนดไว้เพียงความหนาเดียวต่อขนาดท่อแต่ละขนาดการที่ความหนาของท่อถูกกำหนดไว้เพียงความหนาเดียวนี้เองทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อแต่ละขนาดเป็นค่าคงที่ไม่มีการแปรผัน และในที่สุดก็ได้กลายค่ามาตรฐาน

เมื่อวงการอุตสาหกรรมเริ่มพัฒนาขึ้น จึงเกิดความต้องการใช้ท่อที่รับแรงดันสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการผลิตท่อที่หนาขึ้น แล้วตั้งชื่อเป็น Extra Strong (XS) และหนาขึ้นไปอีกเป็น Double Extra Strong (XXS) โดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยังไว้เป็นค่ามาตรฐาน ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลายภายในเริ่มเบี่ยงเบนไปจากค่าอ้างอิงเริ่มต้นและแปรผัตามความหนาของ XS และ XXS

การพัฒนาการด้านคุณภาพวัสดุ ทั้งแง่ความแข็งแรงและความคงทนต่อการกัดกร่อนทำให้บางอุตสาหกรรมต้องการท่อที่มีความหนาหลากหลายมากขึ้น และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นในการนำระบบใหม่มาใช้ในการกำหนดขนาดและความหนาของท่อ อย่างไรก็ตามระบบใหม่ที่ตั้งขึ้นก็ยังคงค่ามาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคงที่ค่าเดิมที่ใช้ในระบบ IPS และวิธีเรียกความหนาแบบเดิม คือ STD , XS , และ XXS ก็ยังถูกคงไว้จนถึงปัจจุบัน

ในยุคสมัยที่มีการพยายามก่อตั้งมาตรฐานให้เป็นสากล มีองค์กรสากลเกิดขึ้นคือ International Standards Organization ( ISO ) ได้กำหนดขนาดท่อเป็นระบบ SI Unit และใช้ชื่อเรียกขนาดท่อว่า Diameter Nominal ( DN ) ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับขนาด NPS ได้